A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

A

Powrót do góry

Absorpcja #
Wchłanianie substancji (gazów, cieczy lub jonów) przez inną substancję (np. rośliny), tworząc produkt w innym produkcie, na przykład działanie gąbki.
Adsorpcja #
Proces, w którym cząsteczki gazu lub cieczy przyczepiaj ą si ę do powierzchni.

B

Powrót do góry

Buforowanie # #
Minimalizowanie skrajnych wahań pH w roztworze.

C

Powrót do góry

Chelat #
Struktura organiczna, która zawiera luźno związany element metalii zapobiega jego utlenianiu. Jeśli na przykład dojdzie do oksydacji żelaza, nie jest już pobierane przez rośliny.
Chlorofil #
Zielony pigment występujący w prawie każdej roślinie. Jest niezbędny do fotosyntezy poprzez wychwytywanie fotonu światła i przenoszenie tej energii do reakcji chemicznej.
COGr #
Podłoże wykonane z granulatu kokosowego.

D

Powrót do góry

DNA #
Struktura białkowa, przechowywana w każdej komórce, zawierająca materiał genetyczny
Dorosły #
Tkanka lub stadium rośliny zdolne do tworzenia kwitn ą cych tkanek.
Drenaż #
Usuwanie substancji, takiej jak woda, z innej substancji w sposób naturalny (grawitacyjny) lub w inny sposób (mechaniczny).
Działanie kapilarne #
Zdolność włókien do wchłaniania wody wbrew grawitacji. Nazywane również ssaniem.

E

Powrót do góry

EC #
Przewodność elektryczna.Prędkość elektronów w materiale. Może służyćdo wskazania stężenia jonów (na przykład stężenia soli) w danej próbce wody.
Enzym #
Cząsteczki białka o bardzo specyficznej funkcji, wytwarzane i zwykle występujące w żywych komórkach, które działająna określone substraty (cząsteczki specyficzne dla tej konkretnej cząsteczki enzymu) w celu zmiany lub wytworzenia określonych produktów (w zależności od tego, gdzie cząsteczki sącięte lub nowe cząsteczki/ przyłączone atomy); katalizator reakcji biochemicznych.

F

Powrót do góry

Faza kwitnienia #
Okres, w którym roślina wytwarza kwiaty.
Faza kwitnienia #
Faza, w której roślina tworzy struktury kwiatowe.
Faza wzrostu #
Okres wzrostu rośliny. W większości przypadków ma to miejsce przed faząkwitnienia.
Fertygacja #
Stosowanie składników odżywczych lub innych produktów rozpuszczalnych w wodzie przez system irygacyjny.
Fotoperiod #
Czas, przez jaki roślina jest wystawiona na działanie światła lub nie, który reguluje funkcje i formy żywej tkanki.
Fotosynteza #
Proces chemiczny napędzany światłem, który przekształca dwutlenek węgla i wodęw bardzo podstawowe związki organiczne i cząsteczki magazynujące energię, wykorzystywane przez rośliny i proste bakterie do tworzenia węglowodanów i napędzania wielu działańkomórkowych na podstawowym poziomie molekularnym.

G

Powrót do góry

Granulaty #
Rozmiar materiału nieco większy niż proszek. Przykład: cukier, jest cukier puder używany do wyrobów cukierniczych oraz cukier granulowany, który znajduje sięw cukiernicy.

H

Powrót do góry

Hormon #
Substancja, która działa na określone układy, narządy lub komórki, wpływając na wzrost lub zmianę, na przykład auksyna, która powoduje wydłużenie lub zmianęformy komórek.
Hydroponika #
Nauka o uprawie roślin w roztworach bogatych w składniki odżywcze lub w materiale obojętnym zamiast w glebie.

J

Powrót do góry

Jon #
Element niezwiązanyw roztworze (woda) z ładunkiem elektrycznym, w większości powstały z soli mineralnych.

K

Powrót do góry

Keramzyt #
Obojętne podłoże uprawowe wykonane z małych twardych kulek glinianych.
Klon #
Powstała propagula/diasporalub nowa roślina powstająca z komórek wyprodukowanych bezpłciowo, które nie zmieniły sięw określone typy tkanek (znane jako niezróżnicowane źródło kalusa), zwykle z pojedynczej komórki.
Komórka #
Najmniejsza częśćżywego organizmu, która może też funkcjonowaćsamodzielnie.
Kwasy huminowe i fulwowe #
Specyficzne kwasy organiczne.

M

Powrót do góry

Makroskładniki odżywcze #
Konkretne atomy znane jako składniki odżywcze wymaganeprzez roślinyw dużych ilościach, takie jak azot, fosfor, potas, wapńi magnez, w tym niemineralne składniki odżywcze węgiel, tlen i wodór, mierzone jako procent całości.
Medium obojętne/inertne #
Medium, którenie dodaje ani nie pobiera składników odżywczych z pożywki.
Medium propagacyjne #
Specjalna mieszanka doniczkowa do sadzonek lub zrazów.
Metabolizm #
Zespółprocesów biochemicznych zachodzących w komórkach organizmów w celu podtrzymania życia.
Metabolity (wtórne) #
Produkty metabolizmu komórkowego, które powstająpo powstaniu głównych metabolitów, z rozkładu lub utylizacji głównych metabolitów lub z „pozostałości”produkcji głównych metabolitów w określonych układach.
Mieszanka doniczkowa #
Podłoże, w którym zakotwiczone sąkorzenie roślin uprawianych w pojemnikach, składające sięz mieszanki materiałów organicznych i nieorganicznych.
Mikroskładnik odżywczy #
Specyficzne atomy znane jako składniki odżywcze, które sąpotrzebne w bardzo małych ilościach, takie jak żelazo, chlor i molibden i mierzone w ppm (części na milion).
Mikroelement #
Pierwiastek, który musi byćobecny w składnikach odżywczych organizmu do wzrostu i funkcjonowania, ale wymagana jest tylko bardzo niewielka jego ilość, zwykle wyrażona w częściach na milion (ppm).
Mikroorganizmy #
Organizmy, który nie należądo zwierząt ani roślin, jak drożdże, grzyby i bakterie.
Minerał #
Naturalnie występująca, jednorodna nieorganiczna substancja stała o określonym składzie chemicznym i charakterystycznej budowie. W rolnictwie pierwiastek nieorganiczny, taki jak wapń, żelazo, potas, sód lub cynk, niezbędny do odżywiania ludzi, zwierząt i roślin.
Mikoryza #
Grupa grzybów symbiotycznych (grzyby, które wchodząw interakcje z różnymi gatunkami biologicznymi), które tworząspecyficzne dla roślin relacje z komórkami korzeniowymi rośliny, ułatwiając pobieranie wody i składników odżywczych.
Młody #
Tkanka lub stadium rośliny niezdolne do przekształcenia sięw kwitnącąformętkanki.
mS/cm #
Jednostka miary EC(mili Siemens na centymetr); natężenie przepływu elektronów w roztworze.

N

Powrót do góry

Nawadnianie/nawożeniekropelkowe #
Aplikacja wody lub roztworu nawozu z bardzo małą szybkością, która pozwala na całkowitą absorpcję roztworu do podłoża roślin, zwykle odbywa sięprzez bardzo małe rurki, które rozgałęziają się od większych rur.
Nawadnianie/irrygacja #
Sztuczne dostarczanie wody do gruntu lub gleby.
Nawozy ekologiczne #
Składniki odżywcze wiążąsięze strukturąorganiczną, która pochodzi bezpośrednio od żywych form.
NFT #
Technika filmu odżywczego. Technika hydroponiczna, w której płytki strumieńwody zawiera wszystkie rozpuszczone składniki odżywcze potrzebne do wzrostu rośliny.

O

Powrót do góry

Odpływ i przypływ #
Forma hydroponiki, w której roztwór hydroponiczny zalewa system i odpływa.
Odwrócona osmoza #
Proces, w którym bardzo drobny filtr zatrzymuje przenikanie minerałów o określonych rozmiarach. Ten proces usuwa sole z wody.
Oligosacharyd #
Stosunkowo niewielka liczba (2-10) połączonych monosacharydów lub cukrów prostych, tworzących polimer lub łańcuch podobnych cząsteczek.
Organiczne składniki odżywcze #
Składniki odżywcze zbudowane ze struktury organicznej zawierajace z węgiel, wodór i tlen.
Owocowanie #
Powstawanie owoców.

P

Powrót do góry

Perlit #
Obojętne podłoże z kamienia wapiennego otrzymywanego w procesie prażenia.
pH #
Podłoże bezglebowe #
Podłoże bez gleby mineralnej, ale wykazujące właściwości zbliżone do glebmineralnych,sprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin.
Miara kwasowośćlub zasadowość roztworu i jest ujemnym logarytmem dziesiętnym (skala używana do zachowania zrozumiałych i małych liczb, gdzie każdy wzrost o 1 punkt jest w rzeczywistości wzrostem 10-krotnym lub większym) jonu wodoru (atom wodoru, który będzie wiązaćsięz innymi atomami) aktywnośćw roztworze. Skala to 1-14. 1 oznacza odczyn kwaśny, 14 zasadowy, a 7 obojętny.

R

Powrót do góry

R.H.P. #
Richtlijn Hollandse Potgronden. Holenderski znak jakości i centrum wiedzy o uprawach na podłożach organicznych.
Rośliny długiego dnia #
Zwykle odnosi siędo inicjacji kwiatowej, rośliny, która wymaga określonego czasu bez światła, krótszego niżczas, w którym jest wystawiona na działanie światła, co powoduje powstawanie kwiatów.
Rośliny fotoperiodyczne #
Odnosi się do roślin, które wymagają odpowiedniej długości dnia długiego i krótkiego w określonej kolejności, aby indukować powstawanie kwiatów, takie jak sałata, gorczycai inne.
Rośliny neutralne w ciągu dnia #
Zwykle odnosi siędo inicjacji kwiatowej, rośliny, która nie ma szczególnej potrzeby różnicy w ekspozycjilub braku ekspozycji na światło, opierając sięwyłącznie na rozwoju tkanki, która indukuje powstawanie kwiatów.
Rośliny krótkiego dnia #
Zwykle odnosi siędo inicjacji kwiatowejrośliny, która wymaga określonego czasu bez światła, dłuższego niżczas wystawiony na działanie światła, co powoduje powstawanie kwiatów.
Rozcieńczenie #
Proces tworzenia roztworu, np. odżywki słabszej lub mniej skoncentrowanej, poprzez dodanie dodatkowego rozpuszczalnika (np. wody).
Run-to-waste #
System, w którym odprowadzana woda nie jest ponownie wykorzystywana, ale odpływa.

S

Powrót do góry

Środek buforujący lub roztwór #
Wodny lub ciekły roztwór, który zawiera zarówno słaby kwas, jak i jego sprzężoną (przeciwną, ale podobną) zasadę lub słabą zasadę i sprzężony z nią kwas. Stosowany w celu zmniejszenia wpływu kwasów i zasad dodanych do roztwo ru, zmniejszających zmiany pH.
Środek chelatujący #
Wyspecjalizowana cząsteczka, która wiąże sięz metalem, tworząc luźno związany produkt, który jest zasadniczo otoczką, któraluźno wiąże metal przed wpływami zewnętrznymi. Zwykle jest organiczny.
Środki antyseptyczne # #
Substancje hamujące rozwój mikroorganizmów, które są stosowane na żywą tkankę w celuzmniejszenia ryzyka infekcji.
Substrat #
Podłoże, w którym mogąrosnąćkorzenie, a roślina jest w stanie się utrzymać.
Synteza węglowodanów #
Proces, w którym węgiel jest wychwytywany z powietrza i przekształcany we wszystkie różne formy węglowodanów lub hydratów węgla, w oparciu o liczbę atomów węgla zawartych w każdym hydracie.
System recyrkulacji #
System, w którym woda po drenażuwraca ponownie do systemu korzeniowego rośliny.

T

Powrót do góry

TERRA #
Zobacz: Mieszanka doniczkowa
Trichoderma #
Grupa spokrewnionych grzybów. Większośćtrichodermchroni roślinęprzed szkodliwymi grzybami dlatego, żesię nimiżywią. Istniejąrównież„złe”trichodermy, które zjadająpożyteczne grzyby.

U

Powrót do góry

Układ enzymatyczny #
Wszystkie reakcje wywołane przez enzymy w roślinie. Może równieżodnosićsiędo grupy enzymów złożonej z wielu różnych cząsteczek enzymów, które działająsekwencyjnie w celu redukcji złożonej cząsteczki, takiej jak celuloza, do prostego składnika, takiego jak podstawowa cząsteczka glukozy, lub w celu zbudowania nowych cząsteczek, rozpakowania DNA w celu skopiowania, ponownego zip DNA lub inne powtarzające sięzmiany zachodzące wewnątrz komórek.

W

Powrót do góry

Wełna mineralna #
Obojętne podłoże wykonane ze skały bazaltowej powstałej w procesie przetapiania na włókna.
Włókno kokosowe #
Naturalne włókno z łuski orzecha kokosowego.

Z

Powrót do góry

Zamknięty system hydroponiczny #
System hydroponiczny, w którym woda drenażowa nie odpływa, ale jest ponownie wykorzystywana.
Ziemia doniczkowa #
Podłoże, w którym zakotwiczone sąkorzenie roślin uprawianych w pojemnikach, składające sięz mieszanki materiałów organicznych i nieorganicznych. Jednak dosłownie „ziemia”to nieoczyszczona gleba Ziemi.
Zraz #
Materiał pobranyz wierzchołka zawierającego merystem jako pączek końcowy lub pachowy przeznaczony do szczepienia lub rozmnażania bezpłciowego.